پرسش مهر 98 | پرسش مهر 20 بیستم رئیس جمهور

پاسخ به پرسش مهر 98 مقاله پرسش مهر 98-99 بیستم رئیس جمهور

پرسش مهر 98 | پرسش مهر 20 بیستم رئیس جمهور

پاسخ به پرسش مهر 98 مقاله پرسش مهر 98-99 بیستم رئیس جمهور

شهید پژوهی بهترین و قدرتمندترین نمونه‌های موجود در محیط آموزشیدر واقعبهترین نمونه از گردآوری شهادت است که توسط مرکز دانلود تحقیقات پروندهآموزشی تهیه شده‌است.

اهمیت شهادت در تدریس فضاهای آموزشی مانند پژوهش در نظام آموزشی یکی ازموضوعاتی است که بسیاری از پژوهشگران آموزشی بر آن متمرکز شده‌اندتحقیق در کلاستحقیق در مدرسهتحقیق درباره نحوه یادگیری و یادگیریتحقیق در مورد مسایل طبقه طبقهدرس می‌تواند یکی از چالش‌های نظام آموزشی باشدبسیاری از اساتیدمعلمان و معلمان معتقدند که تحقیقات آموزشی ممکن است قادر بهشناسایی و حل مسایل مربوط به سیستم آموزشی (در مدارس و موضوعات درسی)نباشنددر واقع پژوهشگران آموزشی نتوانسته اند مشکلات واقعی یادگیری ویادگیری را شناسایی و حل کنند و بسیاری از تحقیقات آموزشی درون قفسه‌ها وکتابخانه‌ها به دلیل نداشتن خاک مورد استفاده قرار نمی‌گیرندشهید بهشتی بهعنوان یک محققبه دنبال شناسایی و حل مسایل در داخل مدرسه و کلاس است کهعامل اصلی آن معلم است. ~~~ معلم او با مشکل آموزشیادگیری و تدریس مواجه است و در این جستجوی نظام‌مندخود - ارزیاب محقق متفکر استمعلمان ممکناست دانش‌آموز یا یک موضوع خاص را یاد بگیرندمشکل آنیا معلمان همتایانخود در تدریس مشکلی دارندآن‌ها فقط درباره یک مشکل فکر می‌کنند و خودشان ازنتایج (نتایجکارهایشان استفاده خواهند کرد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۱۸
محمد صالح

روایت پژوهی

بهترین و most روایت‌های در محیط آموزشی را دانلود کنید، در واقع بهترین نمونهاز مجموعه‌ای از مطالعات داستانی است که توسط مرکز دانلود برای تحقیقات آموزشتوسعه داده شده‌است.

اهمیت و ضرورت تحقیقات روایی برای سال‌ها، معلمان در شورای معلمان یا گروهه‌ایآموزشی نگرانی‌های خود را مطرح کرده‌اند و در مورد برخی از درس‌هایی که دانشآموزان در یادگیری مشکل دارند، اما تا کنون هیچ عزم جدی 

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۴
محمد صالح

الگوی برتر تدریس

بهترین مثال برای آموزش بهترین و قدرتمندترین مثال‌ها در محیط آموزشی بهتریننمونه از توسعه یک سبک تدریس برتر است.

اجرای مدل آموزش عالی در مدرسه, مطالعه پویایی‌های گروه, بررسی چگونگی تمرینیک معلم بر قدرت و تاثیر بر دانش آموزان و اینکه چگونه یک مدیر از قدرت و نفوذخود در مدرسه به سمت کارمندان و دانشجویان خود استفاده می‌کند.

پایه و اساس سه سوال اساسی در مورد قدرت اجتماعی است که توسط معلمانآموزش معلم برای تاثیر بر دانش آموزان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پنج موضوععبارتند از: جبر, پاداش, ارجاع, حق مشروع و قدرت خبرگی.

استفاده بیش از حد و ناکافی قدرت مدل آموزش عالی در طول دهه‌های چهل وهشتم, شکل‌های افراطی جبر و پاداش برای تعدیل رفتار دانش‌آموزان متوسط مورد استفاده قرار گرفت. واقعیت این است که برای قرن‌ها از روش‌های " تشویق و تنبیه "استفاده شده‌است. اکنون, میل همه به نظریه‌پردازی علمی این دو ابزار معطوفشده‌است.

قدرت جبر یک الگوی آموزشی عالی است که به معلمان اجازه می‌دهد بر آن‌ها تاثیربگذارند زیرا می‌دانند که تنبیه حق معلم است و معلم توانایی اعمال آن را دارد, اماتاثیر تنبیه بر رفتار مورد مطالعه واقعاً چقدر است? چند دانشجو اطلاعات کافی دربارهچگونگی استفاده موثر از اطلاعات دارند? بسیاری از آن‌ها محدودیت‌های " مجازات "را درک می‌کنند? و به خصوص در مورد تاثیر آن بر روابط معلم و دانش‌آموز? در نهایت, چند نفر وسوسه می‌شوند که به دلیل تاثیر فوری و فوری مجازات, بارها از آناستفاده کنند? دانش آموزان با " مجازات‌های مکرر " به شیوه‌های مختلفی می‌آیند.همه ما روش‌های خود را از شورش تا تلافی جویانه انجام می‌دهیم (اگر نه به وسیلهیک معلم یا همکلاسی ضعیف دیگر), دروغ گفتن, خیانت, مقابله, تسلیم و رها کردنیادگیری و آموزش - که می‌دانیم, روش‌های مقابله با تنبیه صرفاً نشانه عصبانیت,محرومیت, فقدان کنترل, ترس و انتقام هستند. روشن است که دانستن مسائلمربوط به " مجازات " بسیار مفید است.

از بالا, ما نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که معلمان از استفاده از جبر اجتناب خواهند کرد;با این حال, اگر معلم بر استفاده مداوم از آن اصرار داشته باشد, اطلاعات دربارهکاربرد موثر آن باید به اندازه کافی دقیق باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۴۵
محمد صالح

ابتکارات فردی و حرفه ای

 

طرح‌های فردی و حرفه‌ای بهترین و most نمونه‌های موجود در محیط آموزشی را دانلود می‌کنند.

ابتکار فردی و حرفه‌ای در واقع بهترین نمونه از توسعه طرح‌های شخصی و حرفه‌ایاست که توسط سایت دانلود فایل پروژه آموزش توسعه داده می‌شوند. شما می‌توانیدابتکارات شخصی و حرفه‌ای را از این سایت به دست آورید.

ابتکارات فردی و حرفه‌ای و ارتباط چشمی

این پیشنهاد که روش‌های غیر کلامی را در طرح‌های فردی و حرفه‌ای به کار گیرد کهدر اغلب موارد اختلال و اختلال توسط معلمان را به حداقل می‌رساند. چشم‌هایperson's می‌توانند بسیار منطقی باشند. بررسی month's تمام کلاس‌ها و مجرمینرا می‌توان متوقف کرد و این کار بدون مزاحمت سایر classmates انجام می‌شود.ارتباط چشمی قادر است پیام تایید، پذیرش، و بیان درک و درک احساسات را ارسالکند.

Wolfgang و Gilickman (۱۹۸۰، p. ۲۱. پیشنهاد "ذخیره‌سازی" به عنوان یکی ازهفت تکنیک رایج که معلمان در برخورد با رفتار جعلی انجام می‌دهند.

در اقدامات فردی و حرفه‌ای، عملاً معلمان می‌توانند:

۱. مرتکب اشتباه نکنید، یعنی آن‌ها می‌خواهند بگویند که " ما می‌بینیم که چه کارمی‌کنیم، اما فکر می‌کنیم که شما می‌توانید رفتار خود را کنترل کنید."

رفتار نمایش و جمع‌آوری اطلاعات درباره تمام افراد جوان قبل از عمل.

۳- مراقب این دانش‌آموز باشید.

استفاده از یک ابزار خوب برای خیره کردن به معلمان مزاحم و نیز معلمان غیرمداخله‌ای و به طور کامل به نحوه ارسال یک فرد قابل‌توجه بستگی دارد.

معلمان در اقدامات شخصی و حرفه‌ای تخصص بیشتری دارند.

بعضی از معلم‌ها ایمیل بهتری نسبت به بقیه دارند. این مهارتی است که می‌تواند باتمرین کامل شود. می‌توانید یکی از همکاران خود را برای نشستن در قلعه دعوت کنیدو وضعیت را تماشا کنید. سپس شما در مورد تاثیر تماس چشمی خود نظر خواهیدداد، چه "شما" تنها از یک طرف کلاس "پشتیبانی" می‌کنید. توجه خود را به جلو یاعقب کلاس جلب می‌کنید؟ شاید شما مستقیماً از شما، که احتمالاً بر روی دانش آموزان شماست، نگاه کنید؟ اگرچه این پیشنهاد از سخنرانی‌های coach's وسخنرانی‌ها در گذشته ممکن است یک پیشنهاد موفق و کاهش اضطراب باشد، امااین ایده خوبی نیست که نشان دهید چه کسی مسئول و مسیول است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۰۵
محمد صالح

جزیره زیبای کیش دارای پارک ها و شهربازی های دیدنی است. پارک ها علاوه بر فضای سبز و آلاچیق های زیبا، امکانات تفریحی زیادی دارند که لحظات خاطره انگیزی را برای گردشگران و مسافران تور کیش  به ارمغان می آورند. در این مطلب پارک ها و شهربازی های این جزیره را به شما معرفی می کنیم.

پارک ساحلی میرمهنا کیش

این پاراک دارای آلاچیق های زیبایی است که می توانید با خانواده زیر آن ها بشینید و از مناظر اطراف لذت ببرید. اگر علاقه به ماهیگیری دارید، می توانید در اسکله ماهیگیری کنید و اوقات خوبی را آنجا سپری کنید. هم چنین قایق های تفریحی کرایه ای در کنار این اسکله واقع شده اند.

پارک ساحلی سیمرغ کیش

در این پارک زیبای ساحلی می توانید از طبیعت سرسبز و ساحل ماسه ایی آن لذت ببرید. این پارک فضای مناسبی را برای بازی کودکان در نظر گرفته است هم چنین در این پارک مجسمه های بزرگ سنگی را مشاهده می کنید.  می توانید در آلاچیق های زیبای این پارک با خانواده اوقات خوبی را سپری کنید. اگر به کیش سفر کردید، حتما به این پارک سر بزنید.

پارک شهر جزیره کیش

یکی از پارک های زیبایی کیش به شمار می رود. در وسط این پارک دریاچه مصنوعی ساخته شده است. می توانید با اجاره قایق های پدالی از مناظر اطراف لذت ببرید. هم چنین پیست اسکی  و دورچرخه سواری برای علاقه مندان ایجاد شده است. اگر مسافر تور کیش شدید و در شب به این پارک زیبا رفتید، حتما از نورپردازی آن لذت می برید. برای آرامش و آسایش خانواده ها، آلاچیق های زیبایی را تعبیه کردند. چادرهای نمایشی رنگارنگی در این پارک دیده می شود که توجه گردشگران را به خود جلب کرده است.

  پارک ساحلی مرجان کیش

این پارک زیبا با ساحل مرجانی توجه گردشگران را به خود جذب کرده است. آلاچیق های بسیار زیبا محیطی آرام را برای مسافران به وجود آورده اند. پیشنهاد می کنم حتما برای دیدن طلوع آفتاب به ساحل این پارک بروید همچنین از مناظر زیبای کیش و ساحل مرجانی لذت ببرید. ساحل صخره ایی این پارک پر از ماهی های مختلف و آبزیان است و حتما دیدن صدف، حلزون، عروس دریایی و شقایق را از دست ندهید. مرجان ها به دلیل خاصیت تسویه کنندگی آب، دریایی شیشه ایی  و زلالی را  برای این ساحل به ارمغان آورده است. در طول شب قایق های گردشگری، با توقف در نزدیکی های ساحل، نمای زیبا و آرامش بخشی را برای مسافرهای این جزیره رقم می زنند. گردشگران به علت جاذبه توریستی، ساحل مرجان را نسبت به بقیه ساحل ها گزینه مناسب تری می دانند. آلاچیق های دیگری در مراتب بالاتر از ساحل وجود دارند که در شب، نمای زیبایی را برای گردشگران  ایجاد می کنند. ساحل مرجان یکی از محبوب ترین ساحل ها میان بومیان و گردشگران است و پیاده روی بر روی ساحل در شب( به علت تعدیل هوا) و اوایل صبح و هم چنین جمع آوری گوش ماهی ها و صدف ها از نزدیکی ساحل که به علت جزر و مد آب این اتفاق به وفور رخ می دهد، یکی از جاذهبه های توریستی و گردشگری این جزیره به شمار می رود. اگر نتوانستید شاهد جزر و مد و جمع آوری این صدف های زیبا و رنگی باشید، نگران نباشید می توانید به راحتی آنها را در گوشه و نقاط این جزیره با قیمت مناسب خریداری کنید.

پارک دلفین ها یا دلفیناریوم کیش

اگر به کیش سفر کردید، حتما به پارک دلفین ها بروید. قسمتی از این پارک اختصاص به دلفین ها دارد و با دیدن حرکات نمایشی آنها لذت میبرید. دلفین ها با بازی کردن با توپ ها توجه گردشگران را به خود جلب می کنند. هم چنین این امکان وجود دارد که از نزدیک به دلفین ها نگاه کنید. قسمت دیگری از پارک، باغ پرندگان است که گونه های مختلفی از پرندگان کم یاب در آن دیده می شود. کلاسیک شو که شامل برنامه های نمایشی و پخش موزیک زنده و شاد است، می تواند اوقات خوشی را برای شما و خانواده به ارمغان بیاورد.ضمنا اگر برای سفر به کیش به خاطر قیمت تور تردید دارید ما به شما پیشنهاد میکنیم از تور لحظه آخری کیش استفاده کنید. این تورها معمولا اندکی پیش از سفر توسط آژانسهای مسافرتی عرضه میشود و گاهی تخفیفی بالغ بر 50 درصد دارند .

پارک آبی کیش

اگر به جزیره کیش سفر کردید، حتما به این پارک آبی مهیج سر بزنید و پیشنهاد می کنم  سرسره آبی را امتحان کنید. این پارک آبی سکانس های متفاوتی برای خانم ها و آقایان دارد و این امکان برای خانم ها فراهم شده که لحظات خوبی را در این پارک اسرار آمیز سپری کنند و بتوانند زیر نور خورشید، حمام  آفتاب بگیرند به همین دلیل این پارک  مورد توجه گردشگران مسلمان واقع شده است. بازی های مهیج این پارک را در هیچ پارک دیگری نمی توانید پیدا کنید.

پارک هنگام کیش

اگر بعد از خرید از بازار بزرگ پردیس به دنبال مکانی برای استراحت بودید، می توانید به این پارک بروید. فضای بسیار زیبا و درختان نخل بهترین مکان برای استراحت مسافرین عزیز است.

پارک ساحلی ماهیگیر

اگر به کیش سفر کنید، حتما مجسمه بزرگ ماهیگیر، نظر شما را به خود جلب می کند. این مجسمه زیبا که داخل پارک ساحلی ماهیگیر واقع شده و هم چنین مجسمه های بزرگ سنگی لاک پشت ها در این پارک دیده می شود. فضای زیبای این پارک با مناظر درختان بلند و ساحل دریا و با وجود مجسمه های زیبایی که بسیار هنرمندانه ساخته شده، توجه گردشگران را به خود جلب کرده است.

مجموعه‌ی آوای خلیج فارس

این مجموعه تازه تاسیس شده ی زیبا دارای آب نمای موزیکال، سالن تئاتر و سالن کنسرت با ظرفیت 3000 نفره، توجه گردشگران را به خود جذب کرده است. حتما به دیدن این مجموعه بسیار بزرگ بروید.

شهربازی هایلند کیش

این پارک سرپوشیده که دارای پیشرفته ترین و مهیج ترین بازی های روز دنیا ست و اوقات خوبی را برای گردشگران به وجود می آورد. می توانید از سینمای سه بعدی این پارک لذت ببرید و هم چنین به اتاق ماموریت هم سری بزنید و هیجان واقعی را آنجا تجربه کنید.

سافاری

اگر به دنبال هیجان هستید، حتما به سافاری بروید. پیست سافاری محیطی را برای موتور سواری روی شن ها فراهم کرده است، هم چنین می توانید خودروهایی را کرایه کرده و روی تپه های شنی برانید. البته شتر هایی  هم در این پیست وجود دارند که می توانید با کرایه کردن و سوار شدن بر آنها از مناظر اطراف لذت ببرید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۳۴
محمد صالح

سناریو و الگوی تدریس

 الگوی تدریس و دانلود بهترین و قدرتمندترین نمونه‌های محیط آموزشی در واقعبهترین نمونه از 

متن و آموزش است.

سناریو و الگوی تدریس و اهداف اصلاح رفتاری

برای درک تقویت نفی و ارزیابی سودمندی آن به عنوان یک استراتژی مثبت برایمدیریت کلاس باید ابتدا رفتار اصلاح را درک کرد. اصلاح رفتار در نتیجه برخورد معلمبا دانش آموزان خطاکار می‌تواند کاهش یابد.

چه تغییراتی در رفتار دانشجویان ممکن است برای یک معلم مطلوب باشد? در اینمورد, یک معلم می‌خواهد رفتار دانش‌آموز را در شرایطی حفظ کند که رفتار خاصیداشته باشد, یا رفتار جدیدی را پیش‌بینی کند و آن را افزایش دهد; هیچ راه دیگریوجود ندارد.

سناریو و الگوی تدریس و نتایج قابل‌پیش‌بینی

با این حال مثال‌های زیادی از نحوه انتخاب معلمان برای اصلاح رفتار آن‌ها وجوددارد, اما آن‌ها می‌توانند به چهار گروه تقسیم شوند. این گروه چهار طبقه براساسپاسخ‌های معلم طبقه‌بندی می‌شود:

یا معلم پاداش می‌دهد.

یا معلم پاداش می‌دهد.

یا معلمی تنبیهی.

یا معلم تنبیه نشد.

این چهار پیامد به عنوان تقویت مثبت (پاداش دادن), تقویت منفی (مجازات),مجازات (مجازات) و قطع (گرفتن پاداش یا درجه‌بندی) طبقه‌بندی می‌شوند.

سناریو و الگوی تدریس و کاربرد پیامدها

از چهار واکنش مطرح‌شده, بیشتر معلمان با روش مثبت آشنایی دارند. " مجازات "اغلب بدون توجه به عوارض جانبی آن استفاده می‌شود. از دو اصل باقی مانده, "وقفه " استفاده می‌شود, البته به طور فراوان, اما استنباط و کشف معلمان اغلبنادرست است و به عنوان " تنبیه " تلقی می‌شود. تنها و تنها این " تقویت نفی " کم‌ترشناخته‌شده و کم‌تر استفاده می‌شود, اما می‌تواند به عنوان یک استراتژی مثبت برایمدیریت کلاس به تنهایی استفاده شود.

سناریو و الگوهای تدریس و دانش آموزان

دانش آموزان چگونه به این چهار پاسخ واکنش نشان می‌دهند? خودتان را به عنوانیک دانش‌آموز (در مثال بالا) قرار دهید و تصور کنید که چگونه تاثیر یکی ازتکنیک‌های بالا بر روی بخشی از معلم بر رفتار شما تاثیر خواهد گذاشت.

آیا انگیزه‌ای برای شما وجود دارد که یک پاداش جدید بگیرید, که شروع جدید یامیزان رفتار فرد را افزایش خواهد داد? پاسخ مثبت است. دریافت پاداش (یعنی هرچیزی که دانش‌آموز می‌خواهد) منجر به یک رفتار مطلوب به نام تقویت مثبتمی‌شود. همه ما از این روش استفاده می‌کنیم و در واقع ایده خوبی است.

تصور کنید که رفتار خاصی دارید و به خاطر آن پاداش از دست می‌دهید. چه تاثیریروی شما دارد? بیشتر مردم به کناری می‌روند یا مقدار آن را کم می‌کنند. به یکنظرسنجی دانشجویی در کلاس توجه نکنید, با توجه به اینکه هیچ‌کس در کلاس این کار را انجام نمی‌دهد. بعد از یک افزایش مختصر در رفتار دانش‌آموز - که انتظارمی‌رود - دیگران به کلاس توجه زیادی نمی‌کنند, که رفتار دانش‌آموز را در کلاسکاهش می‌دهد, چون دانش‌آموز به تدریج می‌فهمد چرا رفتار می‌کند. که منجر بهکاهش پاداش یا جمله توجه می‌شود. بازیابی پاداش در نتیجه " رفتار نامطلوب "خوانده می‌شود.

درد و درد, ترس و نگرانی, محرومیت, تحقیر, آزار و تنبیه بدنی. استفاده از هر یک ازخطاهای تنبیهی معمولاً باعث توقف یا کاهش رفتار می‌شود. این فعالیت‌ها حداقلمی‌توانند موثر و موثر باشند.

 

طرح و الگوی نمره: دوتا به یک

همانطور که قبلاً گفتیم, ما در مورد دو روش " وقفه " و " مجازات‌ها " صحبت کردیمکه تاثیر توقف یا کاهش نرخ یک رفتار خاص توسط دانشجو را دارند. تاکنون تصورشده‌است که تنها یک راه برای ایجاد یک رفتار جدید و افزایش آن وجود دارد که "تقویت مثبت " است, اما اینگونه نیست. اگر راه دوم برای این هدف باشد, معلمانموفق‌تر خواهند بود و این واقعاً راهی است! نام آن " تقویت منفی " است. نتیجه "تقویت منفی " همانند تقویت مثبت, ایجاد یک رفتار مطلوب و افزایش نرخ آن است.

جدول زیر این نتایج و عمل‌ها را در چهار مقوله خلاصه می‌کند.

سناریو و الگوی تدریس و نتایج شبکه

حتی اگر تقویت منفی موفق باشد, ممکن است برای برخی معلمان مساله وجود داشته باشد که آیا نتیجه کار می‌تواند استفاده از این روش را توجیه کند? (هدفدستگاه توجیه می‌کند? آیا ممکن نیست که تقویت منفی باعث صدمه به فرد شود?به علاوه, چگونه معنای یک روش " منفی " در نظر گرفته می‌شود? من فکر می‌کنم مادر این مورد سو تعبیر شده‌ایم و درک ما از " تقویت منفی " همانند درک ما از " اعدادمنفی " در ریاضیات است. این سو تفاهم نادرست و بی‌حاصل است. برای رفع ایننگرانی, اجازه دهید برگردیم به " آزمون تقویت منفی " که در صفحات قبل ارائه شد وپاسخ‌های آن را ارزیابی کنیم.

در سوال اول باید بگویم که بسیاری از معلمان از اصطلاح " تنبیه " به عنوان " تقویتمنفی " استفاده می‌کنند. در حالیکه این برنامه کاملاً اشتباه است. براساس جدولنتایج, " تنبیه " به معنی استفاده از هر گونه تنبیه است, اما " تقویت منفی " دارایمعنای متقابل دقیق است. این روش به معنای حذف هر گونه مجازات است.

کودکی را در نظر بگیرید که می‌خواهد یک لیوان آب (در اینجا, " تشنگی ") مجازاتشود. معلم به او می‌گوید: " اگر مدت پنج دقیقه ساکت بنشینید, بگذارید آب بنوشند.معلم ایده‌آل این است که کودک " ساکت بنشیند " و سپس آنچه را که کودک "ناراحتی " می‌نامد, از بین ببرد, یعنی " عطش " به این روش " تقویت منفی " است.وقتی کودک رفتار خوب را نشان می‌دهد, یعنی در سکوت در مدت ۵ دقیقه, معلم بهاو اجازه می‌دهد که آب بنوشد تا " ناراحتی " را از بین ببرد. در سوال‌های پنجم وششم, من می‌گویم که اغلب معلمان به پنج سوال بیشتر از سوال ششم پاسخمی‌دهند, که متاسفانه باید در اینجا گفته شود, پاسخ به هر دو سوال مشابه " تقویتمثبت و مثبت " است.

سناریو معلم و الگوهای تدریس

تقویت منفی باید به همان روش به عنوان سه اصل دیگر برای اصلاح رفتار اعمالشود. استفاده از این روش باید تقویت شود و نباید رها شود. توانمندسازی منفیبیش از یک انتخاب است و معلمان باید از مزایای مدیریت کلاس و تعدیل رفتاریبهره‌مند شوند.

سناریو و الگوی تدریس و مثال‌های تقویتی منفی

در عمل باید به دو نکته زیر توجه کرد:

درک رفتار خاصی که می‌خواهد تقویت کند.

سناریو و الگوی تدریس و شناسایی مجازات

اگر شما می‌توانید به مدت سه روز کارتان را درست به موقع تحویل دهید, مجبورنیستید مدتی منتظر بمانید تا استراحت کنید و خوش بگذرانید.

اگر بیش از ۹۵ % یا بیشتر از نمره امتحان را بیاورید, مجبور نیستید که دوبارهامتحان کنید.

اگر طی این ده هفته درس‌های خود را به طور کامل یاد گرفته‌اید و به موقع به آن‌هاپاسخ دهید, می‌توانید به سطح بالاتری برسید.

اگر در حین تحصیل درس تکالیف خود را انجام دهید, نیازی نیست از والدین خودبخواهید که به مدرسه بیایند و به توضیحات ما گوش دهند.

الگوها و نمونه‌های آموزش و تحلیل

در هر یک از موارد بالا، دانش‌آموز با تنبیه مواجه می‌شود (یا تهدید). به عنوان مثال،تنها راه تغییر رفتار او این است که کاری را انجام دهد که به او گفته می‌شود، بهعنوان مثال، اگر او این تکالیف را انجام دهد، دیگر نیازی به صبر برای استراحت یاحتی یک زمان استراحت یا حتی یک زمان استراحت و یا حتی از پدر و مادرش برایتولد فرزندان آن‌ها به مدرسه و غیره وجود ندارد. اینجا هیچ تنبیهی در کار نیست،چون هیچ مجازاتی در کار نیست. همچنین هیچ "وقفه" در کار وجود ندارد زیراپاداش برای بازگشت از دست دانش‌آموز داده نشده است. همچنین "تقویت مثبت"نیز وجود ندارد زیرا انتظار نمی‌رود که پاداش داده شود. آنچه در اینجا کار می‌کند یکترقی منفی است، زیرا در صورت رفتار خوب، مجازات حذف خواهد شد.

Teacher's آموزشی و سناریو ارزیابی و مدل

آزمون تقویت منفی که در این بخش به شما داده شد توسط Tabar (1988) توسعهداده شد. او این آزمایش را برای ۲۴۰ معلم ابتدایی و متوسطه, نیمی از دانشگاه ونیمی از مدارس انجام داد. نتایج به طرز شگفت آوری مشابه بودند. حتی استادانpostgraduate (برای مثال, واژه آخر) حتی مفهوم این مفهوم را درک نکرد.

تقویت منفی.

خلاصه

بدون هیچ قضاوت به نفع نظریه of در تغییر رفتار، در مقایسه با نظریه‌های مدیریتکلاس دیگر، امیدوارم که روش‌هایی که توسط معلمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، موثر و مفید باشند. همانطور که behaviorism یک نظریه مطلوب از برخی معلماناست، پس لازم است که آن را دقیق و به طور خاص از اثرات مثبت "تقویت منفی" به عنوان یک استراتژی مدیریت کلاس استفاده کنند.

من همچنین باور دارم که اگر یک معلم کاملاً آزاد باشد تا بین "تقویت مثبت" و"تقویت منفی" انتخاب شود، بهتر است از "تقویت مثبت" استفاده کنیم زیرا زندگیدانش‌آموزی که تحت فشار یک محرک تنبیهی است - - که معلم به دنبال حذف است - کاملاً متفاوت از زندگی دانش‌آموزی است که منتظر پاداش است. علاوه بر این،زمانی که انتخاب بین انتخاب "تنبیه" و "وقفه" را انتخاب می‌کنید، بهتر است که"وقفه" آزادی را انتخاب کنید، زیرا شرایط دانش‌آموزی که در حال تنبیه شدن است،متفاوت از "تقویت مثبت" و "وقفه" است چرا که پتانسیل آسیب احتمالی را در رابطهمهم بین معلم و دانش‌آموز کاهش می‌دهد.

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۲۰
محمد صالح

مجله خبری آفتابگردون یک پایگاه عمومی در حوزه اطلاع رسانی میباشد که کلیه مطالب خود را از طریق منابع معین خبری جمع آوری نموده و با ذکر نام مآخذ آنرا در اختیار کاربران خود قرار میدهد .

مجله خبری آفتابگردون در ارائه مطالب خود اساسا هیچگونه تولید اختصاصی نداشته و صرفا به انتشار مطالب و اخبار و رویدادهای متنوع از منابع علمی و فرهنگی و خبری معتبر در کشور مینماید . مجله خبری آفتابگردون نهایت تلاش خود را مینماید که بهترین و جدیدترین اطلاعات را در حوزه های متنوع از طریق منابع معتبر و دسته اول خود طبقه بندی و گردآوری نموده و اقدام به انتشار آنها نماید .

بخش پزشکی و سلامت در مجله خبری آفتابگردون ، به ارائه آخرین و جدیدترین اخبار و اطلاعات در حوزه های پزشکی و بهداشتی و درمانی و روانشناسی و زناشویی و درمانی می پردازد .

بخش فرهنگ و هنر در مجله خبری آفتابگردون ، به ارائه آخرین و جدیدترین اخبار و اطلاعات در حوزه های فرهنگی و سینمایی و تئاتر و جشنواره ها و موسیقی و کتاب و نشریات می پردازد .

بخش علوم و فنون در مجله خبری آفتابگردون ، به ارائه آخرین و جدیدترین اخبار و اطلاعات در حوزه های علمی و تکنولوژی و فناوری و دانشگاهی و پژوهشی و تحقیقاتی و دانشجویی می پردازد .

بخش مالی و اقتصادی در مجله خبری آفتابگردون ، به ارائه آخرین و جدیدترین اخبار و اطلاعات در حوزه های مالی و بانکی و بورس و خودرو و اقتصادی و بازرگانی و بیمه و صادرات و واردات می پردازد .

بخش ورزش و تندرستی در مجله خبری آفتابگردون ، به ارائه آخرین و جدیدترین اخبار و اطلاعات در حوزه های ورزشی و فوتبال و والیبال و کشتی و هنرهای رزمی و وزنه برداری و ورزشهای آبی و مسابقات مرتبط می پردازد .

بخش اجتماعی و حوادث در مجله خبری آفتابگردون ، به ارائه آخرین و جدیدترین اخبار و اطلاعات در حوزه های رویدادهای جنایی و قتل و سرقت و تجاوز و زورگیری و موادمخدر و قاچاق کالا و پیشگیری می پردازد .

بخش مطالب برگزیده در مجله خبری آفتابگردون ، به ارائه آخرین و جدیدترین اخبار و اطلاعات در حوزه های متنوع گردشگری و بین الملل و پژوهش و مذهبی و فناوری نانو و کامپیوتر و سبک زندگی و آشپزی می پردازد .

در مجله خبری آفتابگردون شما با آخرین و جدیدترین مطالب در حوزه های مختلف آشنا میشوید و میتوانید اقدام به انتشار نظرات و آرای خود در خصوص هر مطلبی را بنمایید . رویکرد مجله خبری آفتابگردون ایجاد فضای باز اطلاعاتی و خبری برای مخاطبانش می باشد و در این راستا تمام تلاش خود را مینماید که کاربران این مجله خبری بتوانند پیوسته اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع متنوع علمی و خبری و تحقیقاتی کشور دریافت نمایند و بدور از شایعات فضای مجازی دسترسی سالمی به رویدادهای متنوع خبری داشته باشند .

منبع و مآخذ : مجله خبری آفتابگردون

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۴
محمد صالح

گوگل آنالتیک یکی از کاربردی ترین ابزارهای رایگان گوگل می باشد که تجزیه و تحلیل نتایج آن می تواند در سئو و بهینه سازی سایت تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. این ابزار کاربردی برای تمام انواع سایت، حتی سایت هایی که با وردپرس طراحی میشوند قابل استفاده می باشد. در ادامه تمام مراحل نصب گوگل آنالتیک برای سایت ها با قالب طراحی سایت وردپرس مشهد را بیان خواهیم کرد.

کاربرد گوگل آنالتیک چیست؟

طراحی سایت با ورودپرس یا از طریق کد نویسی و سایر روشها همگی یک هدف دارند و آن بهتر دیده شدن در لیست نتایج موتورهای جستجو می باشد. گوگل آنالتیک با ارائه ی آمار و بررسی رفتار کاربران و شناسایی منابع ترافیک ورودی سایت و بسیاری از فاکتورهای دیگر یکی از ابزارهای موثر در این زمینه می باشد. یک مدیر سایت با بررسی نتایج بدست آمده از گوگل آنالتیک می تواند نسبت به تعیین نوع محتوای موثر و پرطرفدار از جانب کاربران و تعریف استراتژی بر همین اساس در بهینه کردن سایت گام های موثری بردارد. همچنین جهت دریافت خدمات طراحی سایت مشهد می توانید به سایت آکادمی برنامه نویسان مراجعه نمایید.

علاوه براین، می توانید با تحلیل رفتار و تعیین زمان، روز و منطقه جغرافیایی که کاربران وارد سایت میشوند، برنامه ریزی درست و موثری برای انتشار مطالب داشت. تسلط به گوگل آنالتیک و آشنایی با کاربرد و آمار و ارقام ارائه شده توسط آن، یکی از اصلی ترین تخصص های مورد نیاز برای سئو در مشهد می باشد.

مراحل نصب گوگل آنالتیک در وردپرس

برای نصب گوگل آنالتیک نیاز به طی کردن چند مرحله می باشد که عبارتند از:

  • ثبت نام در گوگل آنالتیک
  • نصب گوگل آنالتیک در وردپرس

۱-همان طور که قبلا اشاره کردیم، گوگل آنالتیک یک ابزار رایگان از گوگل می باشد و برای استفاده از آن نیاز به داشتن یک حساب کاربری گوگل یا همان جیمیل دارید. اگر حساب کاربری ندارید ایجاد کنید و سپس وارد آن شوید.

۲-بعد از ورود به حساب کاربری گوگل، به صفحه ای مانند تصویر زیر منتقل خواهید شد. بر روی دکمه signup کلیک کنید

۳-درصفحه بعد باید مشخص کنید که گوگل آنالتیک را برای اپلیکیشن تلفن همراه نصب می کنید یا وب سایت. وب سایت را انتخاب کنید و سپس فیلدهای موجود در فرم که شامل نام حساب کاربری، نام سایت، url، کشور و منطقه زمانی می باشد را به صورت صحیح تکمیل کنید.

بعد از ورود اطلاعات فرم، بر روی دکمه get tracking id کلیک و سپس دکمه ی I agree را برای پذیرش قوانین و شرایط گوگل آنالتیک را کلیک کنید.

۴- بعد از دریافت tracking id این مقدار را کپی کنید چون در مراحل بعدی به آن نیاز دارید.

بعد از انجام مراحل فوق دارای حساب گوگل آنالتیک هستید. حال باید آنرا در وردپرس نصب کنید تا اطلاعات سایت را از طریق آن دریافت نمایید و در موارد لزوم از آنها برای بهبود سایت استفاده کنید.

نصب گوگل آنالتیک در وردپرس

برای نصب گوگل آنالتیک در وردپرس چند روش وجود دارد که آسان ترین آنها استفاده از پلاگین MonsterInsights می باشد که بیش از یک میلیون وب سایت در حال حاضر از آن استفاده می کنند. برای استفاده از ویژگی های پیشرفته تر مانند e-commerce tracking، ads tracking و غیره می توانید نسخه MonsterInsights pro را نصب کنید.

۱- در اولین مرحله باید پلاگین MonsterInsights را نصب و فعال کنید. پس از فعال شدن این پلاگین یک آیتم جدید به عنوان insights به منوی مدیریت وردپرس افزوده خواهد شد. با کلیک بر روی آن ویزارد نصب MonsterInsights اجرا خواهد شد.

۲-در پنجره باز شده از شما درخواست میشود تا یک دسته برای وب سایت خود انتخاب کنید (وردپرس، فروشگاه آنلاین یا سایت شرکتی و غیره) بعد از انتخاب دسته روی دکمه save and continue کلیک کنید.

۳-در این مرحله روی دکمه Connect MonsterInsights کلیک کنید

۴-بعد از طی این مراحل از شما درخواست میشود تا حساب کاربری گوگل خود را وارد کنید

۵-سپس به MonsterInsights باید اجازه دهید تا به حساب گوگل آنالتیک تان دسترسی داشته باشد. روی دکمه allow کلیک کنید.

۶-در آخرین مرحله لازم است تا نام وب سایت خود را وارد نمایید و Complete authentication را کلیک کنید.

۷-تا این مرحله MonsterInsights گوگل آنالتیک را بر روی وب سایت شما نصب کرده است و می توانید تنظیماتی که توصیه میشود را انجام کنید. برای این منظور کافیست روی recommending setting کلیک کنید.

۸-اگر از پلاگین affiliate link بر روی سایت استفاده می کنید، لازم است مسیری که برای لینک های affiliate  استفاده می کنید را در کادر مشخص شده در تصویر وارد نمایید. در این صورت می توانید این لینک ها را در گوگل آنالتیک ردیابی کنید.

۹-در نهایت روی دکمه save and continue کلیک کنید.

۱۰- MonsterInsights pro قابلیت های بیشتری را به MonsterInsights اضافه می کند که در این مرحله می توانید به آنها دسترسی داشته باشید. در صورت عدم نیاز به این نسخه روی دکمه save and continue کلیک کنید.

۱۱- در صورت علاقه می توانید پلاگین WPForms را نصب کنید که یکی از بهترین فرم های تماس وردپرس می باشد. در صورت عدم نیاز به این پلاگین روی دکمه skip this step کلیک نمایید.

 

۱۲- در آخرین مرحله روی دکمه finish setup&exit wizard کلیک کنید.

یکی از بهترین ویژگی های این پلاگین، در دسترس بودن گوگل آنالتیک در داشبورد وردپرس می باشد و برای مشاهده آمار و نمودارها و گزارشات کافیست وارد insights شده و وارد report شوید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۳۲
محمد صالح

برنامه سالانه 

دانلود بهترین نمونه‌های موجود در محیط آموزشی در واقع بهتریننمونه از مجموعه برنامه سالانه است که توسط وب سایت تحقیقات توسعه داده شده‌است.

مهارت در مهارت سالانه

یکی از مهارت‌های اساسی آموزش و تدریس، توانایی ارتباط با  و برنامه سالانهاست. چون بدون داشتن توانایی، حتی با بهترین برنامه سال و آشنایی با بهترینروش‌های تدریس، هیچ آموزش موفقیت‌آمیز و موثری وجود ندارد.

از این رو، "مدیریت خوب" کلاس "مهارت‌های ارتباطی موثر" با دانشجویان است و تجربهنشان داده‌است که افرادی که این مهارت را داشته‌اند در برنامه سالانه موفق بوده‌اند وبرنامه سالانه یکی از پیش‌شرط‌های لازم برای "آموزش" است.

تاثیر این مطالعه و تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه

بنابراین مطالعه کتاب‌های روان‌شناسی بیشتر و بهتر، به خصوص روان‌شناسی کودکان،نوجوانان و جوانان، برای برداشتن گام‌های ابتدایی در رابطه با نحوه ارتباط موثر بادانش‌آموزان، به ویژه دانشجویان - معلمانی که اغلب از برنامه سالانه وحشت دارند، پیشنهاد می‌شود. اما در مجموع عوامل موثر بر ارتباط با دانش آموزان و برنامه سالانه،عوامل زیر نقش کلیدی و اساسی ایفا می‌کنند:

احترام به شخصیت student's در برنامه سالانه

گروهی از معلمانی که همیشه به شخصیت  احترام می‌گذاشتند و هرگز تحقیرنمی‌شدند و یا به دانش آموزان خود توهین می‌کردند، محبوبیت زیادی در میاندانشجویان داشتند و دانشجویان نیز به آن‌ها احترام می‌گذارند. آن‌ها با آن‌ها رفتارکرده‌اند و نسبت به آن‌ها با احترام رفتار کرده‌اند.

همه ما، زمانی که به خاطرات گذشته خود فکر می‌کنیم، تایید خواهیم کرد که معلمان درذهن ما همچنان محبوب هستند و معلمانی که بعد از سال‌ها تدریس می‌کنند و برعکس،معلمانی که اطلاعات بسیار خوب و "دانش معلم" دارند را فراموش نکرده اند، اما "آموزشمعلم" نداشته اند و یا حداقل آن‌ها را به خوبی به یاد نمی‌آورند.

در برنامه سالیانه بیاموزید

نویسنده بارها این جمله را در کلاس‌های آموزش معلم اعلام کرده و مکرراً این جمله را تکرار کرده‌است:

دانش آموزان یا دانشجویان اطلاعات و دانش که از معلمان یا استادان خود می‌آموزند، پس از مدتی فراموش خواهند شد، اما هرگز "نقش  را فراموشنخواهند کرد.

بنابراین، معلم باید قلب شاگردانش را تسخیر کند و "پادشاه دل‌ها" باشد. و هنگامی کهپادشاه به قلب آن‌ها رسید، بچه‌ها فقط به حرف‌های او گوش نمی‌دهند، اما "می‌شنوند"،و چنین معلم دیگری در مدیریت کلاس دشوار نخواهد بود.

سلطان قلب‌ها فواید و مزایایی دارد که برنامه سالانه تنها یکی از آن‌ها است. به دلیلغلبه بر قلب دانش آموزان، معلم می‌تواند به اهداف آموزشی و آموزشی زودتر و بهتردست یابد زیرا با این درک، دانش آموزانی که به برنامه معلم سالانه گوش می‌دهند،تکالیف خواسته‌شده را به موقع و خوب انجام می‌دهند و دستورها او را اجرا می‌کنند.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۷:۰۱
محمد صالح

طراحی آموزشی یکی از مهم‌ترین و مهم‌ترین فعالیت‌های معلم در رابطه با مهارت‌های پیش تدریس, طراحی آموزشی است. متخصصان طراحی برنامه‌درسی را به عنوان ارائه برنامه‌های خاص در مورد چگونگی دستیابی به اهداف آموزشی تعریف کرده‌اند. برای دستیابی به مجموعه‌ای از مهارت‌ها و مهارت‌ها به عنوان اهداف آموزشی, می‌توان گفت که طراحی آموزشی انجام شده‌است. بنابراین می‌توان از آن برای پیش‌بینی یا تجویز طراحی آموزشی به منظور دستیابی به تغییرات مطلوب در دانش, مهارت, احساسات و رفتار دانشجویان استفاده کرد. به طور معمول, معلمان مسئول طراحی و برنامه‌ریزی فعالیت‌هایی هستند که آن‌ها می‌خواهند. در کلاس اتفاق می‌افتد. مهم‌ترین این فعالیت‌ها عبارتند از: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های معلم در ارتباط با مهارت‌های پیش از آموزش, آموزش طراحی می‌باشد. متخصصان طراحی برنامه‌درسی را به عنوان ارائه برنامه‌های خاص در مورد چگونگی دستیابی به اهداف آموزشی تعریف کرده‌اند. برای دستیابی به مجموعه‌ای از مهارت‌ها و مهارت‌ها به عنوان اهداف آموزشی, می‌توان گفت که طراحی آموزشی انجام شده‌است. بنابراین می‌توان از آن برای پیش‌بینی یا تجویز طراحی آموزشی به منظور دستیابی به تغییرات مطلوب در دانش, مهارت, احساسات و رفتار دانشجویان استفاده کرد. به طور معمول, معلمان مسئول طراحی و برنامه‌ریزی فعالیت‌هایی هستند که آن‌ها می‌خواهند. در کلاس اتفاق می‌افتد. وظایف اصلی این فعالیت عبارتند از: طراحی و برنامه‌ریزی, طراحی و برنامه‌ریزی درسی; شناخت هدف کلی دوره; شناسایی اهداف و نیازهای کلی دانشجویان; تعیین اهداف و رفتار دانشجویان; تعیین محتوا, روش‌ها و رسانه دوره با توجه به اهداف رفتاری; انتخاب محتوا, روش‌ها و رسانه دوره با توجه به اهداف رفتاری; و در نهایت شناسایی سیستم ارزیابی. مهارت و مهارت در طراحی مهارت‌ها و مهارت‌ها در طراحی آموزش و یادگیری در طراحی آموزشی یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که یک استاد باید در حوزه آموزش و پرورش تدریس کند. با تسلط بر مهارت‌ها در طراحی آموزش, معلم قادر خواهد بود به راحتی نوع رفتار و تحول مورد نظر را در دانش آموزان شناسایی کند, سپس با این مساله, نحوه ایجاد این رفتار را تعیین و اندازه این تغییر را ارزیابی و اندازه‌گیری کند. مهارت و مهارت در طراحی آموزشی یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که یک معلم باید در حرفه تدریس کند. با تسلط بر مهارت‌ها در طراحی آموزش, معلم قادر خواهد بود به راحتی نوع رفتار و تحول مورد نظر را در دانش آموزان شناسایی کند, سپس با این مساله, نحوه ایجاد این رفتار را تعیین و اندازه این تغییر را ارزیابی و اندازه‌گیری کند. طراحی آموزشی یکی از مهارت‌هایی است که به طور گسترده توسط ایده‌ها, تئوری‌ها و تکنیک‌های مرتبط با آن استفاده می‌شود. در این بخش مراحل اولیه طراحی طراحی شرح‌داده شده‌اند. طراحی یکی از مهارت‌هایی است که به طور گسترده توسط ایده‌ها، تئوری‌ها و تکنیک‌های مرتبط با آن استفاده می‌شود. در این بخش مراحل اولیه طراحی آموزش شرح داده می‌شوند. ۱. تعیین اهداف کلی با اقدام اول، اولین اقدام teacher's در طول طراحی برنامه آموزشی تعیین اهداف یا اهداف آموزش، مهم‌ترین منبع برای تعیین اهداف کتب درسی است. اگر هدف اصلی در ابتدای هر مقاله در کتاب درسی ثبت شده‌باشد، آنگاه معلمان باید هدف کلی درس خود را مشخص نکنند. اما آنچه در بسیاری از کتاب‌های درسی دیده می‌شود موضوع مقاله است. اگرچه عنوان مقاله تا حدی مفهوم بحث را نشان می‌دهد، اما صراحتاً هدف را بیان نمی‌کند. حتی در برخی کتب درسی با اهداف کلی، آن‌ها دور از ابهام هستند. بنابراین، این وظیفه teacher's است که هدف اصلی مقاله را از نظر هر ماده پیدا کرده و آن را در یک یا چند جمله برای دانش آموزان توضیح دهد. این جملات و یا عبارات، فقدان مطالعه را بیان می‌کنند. اهداف آموزشی نامیده می‌شوند. اهداف آموزشی در این مرحله اهداف کلی هستند, زیرا آن‌ها انتظارات گسترده دانشجویان را به طور کلی تعیین می‌کنند. تعریف هدف کلی با اولین اقدام معلم در حین طراحی آموزش هدف یا هدف آموزش است, مهم‌ترین منبع برای تعیین اهداف, کتاب درسی است. اگر هدف اصلی در ابتدای هر مقاله در کتاب درسی ثبت شده‌باشد, آنگاه معلمان باید هدف کلی درس خود را مشخص نکنند. اما آنچه در بسیاری از کتاب‌های درسی دیده می‌شود موضوع مقاله است. اگرچه عنوان مقاله تا حدی مفهوم بحث را نشان می‌دهد, اما صراحتاً هدف را بیان نمی‌کند. حتی در برخی کتب درسی با اهداف کلی, آن‌ها دور از ابهام هستند. بنابراین, این وظیفه teacher's است که هدف اصلی مقاله را از نظر هر ماده پیدا کرده و آن را در یک یا چند جمله برای دانش آموزان توضیح دهد. این جملات یا عبارت‌هایی که فقدان آموزش را بیان می‌کنند اهداف آموزشی نامیده می‌شوند. اهداف آموزشی در این مرحله اهداف کلی هستند, زیرا آن‌ها انتظارات گسترده دانشجویان را به طور کلی تعیین می‌کنند. 2. تحلیل آموزشی. توسعه اهداف عمومی, اگرچه تا حدی ماهیت و حوزه محتوای آموزشی را مشخص می‌کند, فعالیت‌هایی که معلم باید انجام دهد و نوع پاسخی که دانش آموزان هنگام تدریس انتظار دارند را مشخص نمی‌کند. بنابراین, تحلیل آموزشی لازم است. در حقیقت, تحلیل آموزشی جریانی است که در آن هدف کلی تحصیلی به فعالیت‌هایی تقسیم می‌شود که دانش‌آموز باید انجام دهد یا اطلاعات و مهارت‌هایی که باید برای رسیدن به هدف کلی بدست بیاورد. اجزای هدف کلی " فعالیت‌ها " نامیده می‌شوند. در این مرحله, هر معلم باید سعی کند هر فعالیت آموزشی را از لحاظ ماهیت و شناخت از دانشجویانش, به فعالیت‌های جزیی تر, آنالیز کند. سپس هر کدام آن‌ها را در رابطه با هدف کلی تحصیلی مورد بررسی قرار داده و آن‌ها را به لیستی از فعالیت‌هایی که برای آن‌ها مناسب هستند اضافه می‌کند. اهداف جزئی در حقیقت توانایی‌ها و مهارت‌هایی هستند که معلم انتظار دارد در طی دوره آموزشی به دست آورد. همانطور که هدف کلی از اینجا می‌رود, فعالیت‌ها آسان‌تر می‌شوند. از این رو, در آموزش, معلم باید با محتوای ساده‌تر شروع کند و به تدریج به مطالب مشکل تری تبدیل شود. 3. آوردن اهداف به اهداف رفتاری. هنگامی که تحلیل آموزشی انجام می‌شود, اهداف جزئی تعیین می‌شوند. به منظور کمک به معلم برای کمک به معلم و دانش آموزان کلاس درس برای هدایت فعالیت‌هایی که قرار است انجام دهند, ضروری است که آن‌ها وارد عمل شوند. علاوه بر این, شناسایی شرایطی که تحت آن رفتارهای خاص باید شکل بگیرند لازم است و سپس آن‌ها را ارزیابی کنید تا حدی که آن‌ها به اهداف خود دست می‌یابند را درک کنند. در این راستا, معلم باید یک سطح یا معیار خاص برای رسیدن به اهداف خود در نظر بگیرد, به طوری که اگر دانش‌آموز این معیار را برآورده کند, قادر خواهد بود آن را تصویب کند; به گفته متخصصان و متخصصان, مسائل آموزشی ارزش و اهمیت دارند. تهیه اهداف رفتاری در آموزش این است: طبق نظر متخصصان و متخصصان, مسائل آموزشی, ارزش و اهمیت ارائه اهداف رفتاری آموزش عبارتند از: الف) که به روشنی انتظارات دانش آموزان را بیان می‌کند. الف) انتظارات دانشجویان را به روشنی و واضح بیان می‌کند. براساس این, می‌توان مواد آموزشی مناسب را برای این دوره انتخاب کرد. به همین دلیل, آن‌ها می‌توانند مطالب آموزشی مناسب را برای این دوره انتخاب کنند. (B) یک راهنمای عالی برای انجام آزمایش‌ها و همچنین ارزیابی حوزه student's مطالعه است. B) یک راهنمای خوب برای دانش آموزان برای آزمون و اندازه‌گیری حوزه مطالعاتی است. تعیین رفتار ورودی (ارزیابی تشخیصی). رفتار ورودی مهارت‌ها و توانایی‌هایی است که دانش آموزان کلاس باید قبل از آغاز دوره نشان دهند تا بتوانند به طور موفقیت‌آمیز اهداف رفتاری کلی و نهایی را به دست آورند. اگر معلم از دانش و مهارت‌های دانشجویان خود آگاه نباشد، انتخاب مطالب آموزشی بدون توجه به توانایی‌ها و توانایی‌های دانش آموزان دشوار است. در نتیجه، اگر مطالب آموزشی برای آن‌ها دشوار باشد نه تنها یادگیری مورد نظر اتفاق نمی‌افتد، بلکه باعث می‌شود که دانش آموزان ناامید و مایوس شوند. در حالی که اگر مطالب آموزشی جدید براساس دانش قبلی دانش آموزان باشد، آن‌ها به درس‌هایی که به کلاس اضافه می‌کنند اضافه می‌شوند و تلاشی که برای پرورش توانایی‌های جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد را هدر نخواهند داد. رفتار اختراع (ارزیابی تشخیصی). رفتار ورودی مهارت‌ها و توانایی‌ها است که دانش آموزان کلاس باید قبل از شروع یک دوره نشان دهند تا بتوانند با موفقیت به اهداف اصلی و نهایی رفتاری خود برسند. اگر معلم از دانش و مهارت دانش آموزان خود آگاه نباشد، ممکن است مشکل آموزش مطالب بدون توجه به توانایی‌ها و توانایی‌های دانش آموزان را انتخاب کنند. در نتیجه، اگر مطالب آموزشی برای آن‌ها دشوار باشد نه تنها یادگیری مورد نظر اتفاق نمی‌افتد، بلکه باعث می‌شود که دانش آموزان ناامید و مایوس شوند. در حالی که اگر مطالب آموزشی جدید براساس دانش قبلی دانش آموزان باشد، آن‌ها به درس‌هایی که به کلاس اضافه می‌کنند اضافه می‌شوند و تلاشی که برای پرورش توانایی‌های جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد را هدر نخواهند داد. ۵. محتوا، روش‌ها و رسانه‌ها را انتخاب کنید. در این مرحله، معلم محتوای درسی خود را مطابق با اهداف رفتاری تعیین خواهد کرد. محتوای استراتژی شامل اصول و مفاهیمی است که به منظور تحقق اهداف تحصیلی خود به دانش آموزان ارائه می‌شوند. ۵. محتوا، روش‌ها و رسانه‌ها را انتخاب کنید. در این مرحله، معلم محتوای درسی خود را مطابق با اهداف رفتاری تعیین خواهد کرد. محتوای استراتژی شامل اصول و مفاهیمی است که دانش آموزان برای کمک به آن‌ها برای رسیدن به اهداف آموزشی ارائه می‌شوند. با توجه به موارد بالا، دانلود فایل تحقیقی برای معلمان آموزش، صدها نمونه طراحی آموزشی برای معلمان و دانش آموزان فراهم کرده‌است. این کار شرافتمندانه است که شما می‌توانید صدها نمونه طراحی آموزشی را برای استفاده تان دانلود کنید.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۹:۲۵
محمد صالح